2016. október 22-én a Magyartanárok Egyesülete az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola dísztermében szakmai napot tartott a 2017-től megváltozó érettségiről.

Az elhangzott MÓDSZERTANI ELŐADÁSOK ANYAGAI INNEN tölthetők le. 

A nap végén elhangzott KÉRDÉSEK és a rájuk adható VÁLASZOK ITT olvashatók el.

 

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI ÚJDONSÁGAI 2017-TŐL

Hatályos 2017. január 1-jétől

Az újdonságokat vastag betű jelzi.

I. A VIZSGALEÍRÁS ÉS A KÖVETELMÉNYEK: ÍRÁSBELI KÖZÉPSZINT

I. feladatlap – 90 perc / 50 pont

1.) Szövegértési feladat – kb. 60 percre tervezve – 40 pont

Bázisszövegének terjedelme: 700-1000 szó.

Bázisszövegének műfaja: ismeretterjesztő szöveg, publicisztika vagy ezek részlete.

Elvárt ismeret (lehetséges feladatok):

 • azonosítás, értelmezés
 • összefüggések szövegjellemzők között
 • kommunikatív, pragmatikai, műfaji szempontok
 • a szöveg felépítése
 • a szöveg visszaépítése

2.) A mindennapi élethez kötődő rövid szöveg alkotása – kb. 30 percre tervezve – 10 pont

Az alkotandó szöveg terjedelme: 120-200 szó.

Bázisszöveg lehetséges, de nem kötelező.

Feladattípusai a vizsgázó választása szerint:

a) érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás témája: közéleti, kulturális, életmódbeli kérdések

b) megadott gyakorlati szövegműfaj műfajai:

 • motivációs levél
 • különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél)
 • kérvény
 • hozzászólás, felszólalás, vitaindító
 • ajánlás, méltatás

II. feladatlap – 150 perc / 40 pont

Műértelmező szövegalkotás

Az alkotandó szöveg terjedelme: 400-800 szó

Az értelmezendő szöveg: teljes mű vagy műrészlet

Elvárt ismeret: adott szempontú értelmezés, problémaközpontúság: problémák felismerése és reflektálás azokra

Feladattípusai – a vizsgázó választása szerint:

a) egy mű értelmezése

b) összehasonlítás

 

A középszintű írásbeli feladatok javítása értékelése

I.1. Szövegértési feladat – 40 pont

Javítás és pontozás a központi útmutató szerint

Helyesírás javítása, hibatípus jelzése (útmutató: itt)

I.2. Mindennapi élethez kötődő rövid szöveg alkotása – 10 pont

II. Műértelmező szövegalkotás – 40 pont

„Pipálás”: jónak minősített tartalmi elem (tény, összefüggés, következtetés, megfigyelés, megállapítás).

Nem elvárás a javítási útmutató szakmai nyelvhasználata.

Pontozás:

Tartalmi minőség: 25 pont

Nyelvi minőség: 15 pont – ezen belül:

– szövegszerkezet: 5 pont

nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség): 10 pont

Helyesírás és íráskép – az egész írásbeliben (I. és II. feladatlap együtt)

Javítása a javítási-értékelési útmutatóban közöltek szerint. Értékelése többletpontokkal. (útmutató: itt)

Helyesírás: +8 pont. Hibatípusai: súlyos hiba – enyhe hiba – központozási hiba

Íráskép: +2 pont. Szempontjai: rendezettség, olvashatóság, formai kulturáltság

 

II. A VIZSGALEÍRÁS ÉS A KÖVETELMÉNYEK: ÍRÁSBELI EMELT SZINT

I. feladatlap – 240 perc / 100 pont

1.) Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor – 40 pont

Egy alkotáshoz kapcsolódik: lehet szépirodalom, esszé, értekezés; lehet teljes vagy részlet

Elvárt ismeret: a (szakmai) szöveg értése, nyelvi és irodalmi ismeretek

2.) Szövegalkotási feladatok – 50 pont

Feladatok:

a) műértelmezés – elvárt terjedelem: 400-800 szó

b) reflektálás – elvárt terjedelem: 150-450 szó

A feladatlap javítása, értékelése

„Pipálás”: jónak minősített tartalmi elem (tény, összefüggés, következtetés, megfigyelés, megállapítás).

Nem elvárás a javítási útmutató szakmai nyelvhasználata.

Pontozás:

a) Műértelmezés összesen 30 pont

– Tartalom: 15 pont

 – Szövegszerkezet: 5 pont

 – Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség): 10 pont

b) Reflektálás összesen 20 pont

 – Tartalom: 5 pont

 – Problémaérzékenység: 5 pont

 – Gondolatmenet: 5 pont

 – Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség): 5 pont

Helyesírás és íráskép – az egész írásbeliben.

Javítása a javítási-értékelési útmutatóban közöltek szerint. Értékelése többletpontokkal. (útmutató: itt)

Helyesírás: + 8 pont! Hibatípusai: súlyos hiba – enyhe hiba – központozási hiba

Íráskép: +2 pont. Szempontjai: rendezettség, olvashatóság, formai kulturáltság

 

III. A VIZSGALEÍRÁS ÉS A KÖVETELMÉNYEK: SZÓBELI KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

1.) MAGYAR NYELV TÉTELSOR

Jellemzői: összesen 20 tétel – témakörönként legalább 2, legföljebb 4 tétel; évente 6 csere.

A feladat: egy szöveg vagy szövegrészlet + az ahhoz kapcsolódó utasítás

A két szint elválasztásának elvei:

Középszint: használatközpontúság, felismerés, nyelvi alkalmazás

Az emelt szint többlete: fogalmi tudatosítás

Az emelt szinten a középszintű tananyag-ismeret is elvárás: az Ismeretek I. oszlopa: a közép és emelt szint követelménye, az ismeretek II. oszlopa csak az emelt szint követelménye.

Témakörök:

I./ Kommunikáció

Önálló téma a pragmatika

 • Közép-és emelt szinten: A sikeres nyelvhasználat gyakorlata: a nyelvhasználat, a társalgás összetevői; a beszédaktusok; az együttműködés elve; az udvariassági formák.
 • Csak emelt szinten: A nyelv működése, a nyelvhasználat különböző kontextusokban, különböző célok elérésére. Együttműködési elvek. Deixis.

II./ A magyar nyelv története

III./ Ember és nyelvhasználat

a korábbi Ember és nyelv + Nyelv és társadalom témakörök összevonásával

 • Közép-és emelt szinten: Nyelv és gondolkodás, jelek és jelrendszerek, nyelvváltozatok, nemzetiségi és határon túli nyelvhasználat, nyelv és társadalom (sokszínűség, tolerancia, diszkrimináció).
 • Csak emelt szinten: Általános nyelvészet (nyelvtípusok, nyelvek összehasonlítása), Nyelv és politika (nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelv és hátrányos helyzet)

IV./ A nyelvi szintek

V./ A szöveg

VI./ A retorika alapjai

VII./ Stílus és jelentés

 

2.) IRODALOM TÉTELSOR

Jellemzői: összesen 20 tétel – témakörönként megadott számú tétel; évente 6 csere.

A feladat: szempont + szerző + mű vagy részlete + lehetséges bázisszöveg (csak ha feladat is vonatkozik rá)

Lehetnek különböző korok és szerzők műveit összekapcsoló tételek, feladatok az értelmezési szintek szerint:

Értelmezési szintek: témák, motívumok / műfajok, poétika / korszakok, stílustörténet / emelt szinten: irodalomtörténet

A két szint elválasztásának elvei:

 • Középszint: szövegközpontúság, néhány jellemző, megértés
 • Az emelt szint többlete: irodalomtörténeti összefüggések

Az emelt szinten a középszintű tananyag-ismeret is elvárás: az Ismeretek I. oszlopa: a közép és emelt szint követelménye, az ismeretek II. oszlopa csak az emelt szint követelménye.

Témakörök:

I./ Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők – 6 tétel

II./ Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők – 6 tétel

Új: szempontsora azonos az I. témakörrel

A lista bővíthető legföljebb 2 klasszikus szerzővel, vagy 1 jelen vagy a közelmúlt alkotóval.

III./ Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők – 1 tétel

Új: a vizsga előtti utolsó 30 év tekintendő jelenkornak; a műalkotások keletkezésének ideje alapján

IV./ Művek a világirodalomból – 3 tétel

Új: középszinten lehetnek a realizmus és a 20. század alkotásai is

V./ Színház és dráma – 2 tétel

Új: lehet 20. századi magyar dráma, Örkény egy drámája, Ibsen, Csehov

VI./ Az irodalom határterületei – 1 tétel

VII./

Közép: Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom – 1 tétel

Emelt: Interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 

A FELELET ÉS ÉRTÉKELÉSE

Időtartama: középszint 15 perc, emelt szint 20 perc

Pontozása:  

– Irodalom, tartalom: 25 pont

– Magyar nyelv, tartalom: 10 pont

– A felelet egészének nyelvi minősége: 15 pont