A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

12. osztály (tanári útmutatók)

A modernség kezdetei a világirodalomban (Baudelaire: Találkozás egy ismeretlennel, Himnusz a szépséghez, Kapcsolatok, Himnusz; Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; Csehov: Három nővér)

A Nyugat és környezete (Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője; Ignotus: Kelet népe, Az úr az irodalomban; Schöpflin Aladár: A magyar író, Új nemzedék; Ambrus Zoltán: Mozi Bandi kalandjai; Fenyő Miksa: Ady Endre; Gellért Oszkár: A harmadik emeletről; Hatvany Lajos: Petőfi-könyvtár; Szabolcska Mihály: A Szajna partján; Ady Endre: A Szajna partján; Hunn, új legenda; Óh, furcsa élet; A Halál-tó fölött; József Attila: A Dunánál, Egy költőre, A város peremén, Ady emlékezete; Az Istenek halnak, az Ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Ötödik fejezet, részlet); Babits Mihály: Gondok kereplője, Az írástudók árulása; Tóth Krisztina: Amikor verset ír az ember; Szini Gyula: Irodalmi kávéházak)

Ady Endre (Új vizeken járok, A vár fehér asszonya, A fekete zongora, Héja-nász az avaron, Lédával a bálban, Harc a Nagyúrral, A Sion-hegy alatt, Istenhez hanyatló árnyék, A bölcseség áldozása, A hosszú hársfa-sor, Sípja régi babonának, Mesebeli János, Krónikás ének 1918-ból, Az eltévedt lovas, Lelkek a pányván, Hunyhat a máglya, Őrizem a szemed, Vad szirttetőn állunk, De ha mégis?, Üdvözlet a győzőnek)

Babits Mihály költészetéből (Az örök folyosó; Hegeso sirja; Fekete ország; Himnusz Irishez; Fortissimo; Mint különös hírmondó…; Balázsolás)

Avantgárd – Kassák (Az avantgárd néhány vonása; André Bazin: Mi a film? – részletek; Kassák és ars poeticája; Walt Whitman: Hallom Amerika dalát; Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kiröpülnek)

A modern világirodalom néhány meghatározó alkotása (Franz Kafka: Az átváltozás, Thomas Mann: Halál Velencében, Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita; R.M. Rilke: A labda, Szonettek Orpheuszhoz 9., Archaikus Apolló-torzó, Bertolt Brecht: Koldusopera, Samuel Beckett: Godot-ra várva)

A kisepika alakváltozatai (Krúdy Gyula: A hídon; részletek: Szindbád, a hajós – Első utazás, Szindbád második útja, Női arckép a kisvárosban – A harmadik út c. novellákból; Mészöly Miklós: Térkép Aliscáról; részletek Esterházy Péter Mészöly Miklós tündöklése c. esszéjéből; Örkény István: Leltár, Arról, hogy mi a groteszk, Hír, A termelés zavartalanul folyik, Fiaink, Sír, Használati utasítás, In memoriam dr. K. H. G., Gondolatok a pincében; Mándy Iván: Diákszerelem; Bodor Ádám: Behavazott lábnyomok, A krétaszag eredete)

Modern és késő modern magyar regények (Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött; Ottlik Géza: Iskola a határon; Márai Sándor: Egy polgár vallomásai; Illyés Gyula: Puszták népe; Németh László: Iszony; Füst Milán: A feleségem története; Mészöly Miklós: Saulus)

József Attila (Tiszta szívvel; Curriculum vitae – részlet; Születésnapomra; József Attila; Nemzett József Áron; a Születésnapomra-forma továbbélése Tóth Krisztina, Orbán Ottó, Kovács András Ferenc verseiben; Gyöngy; A hetedik; Téli éjszaka; Eszmélet; Óda; Ki-be ugrál; Kései sirató; Gyermekké tettél; Nem emel föl; Karóval jöttél; Szabad ötletek jegyzéke két ülésben – részletek)

Irányok és művek a modern és késő modern magyar lírából (Füst Milán: Tél, Levél Oidipúsz haláláról; Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Semmiért egészen, Te meg a világ; Radnóti Miklós: VIII. ecloga, Járkálj, csak, halálraítélt, Erőltetett menet, A la recherche, I. ecloga; Pilinszky János: Apokrif, Ravensbrücki passió, Gótika; Weöres Sándor: Kockajáték, Rongyszőnyeg 4, Harmadik szimfónia; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz, Ekhnáton jegyzeteiből, Között; Nagy László: Vállamon bárányos éggel, Záróra, fejlövés, Ajándék)

Egy modern magyar dráma (Örkény István: Tóték)

Irányok és művek a közelmúlt magyar epikájából és lírájából (Nádas Péter: Egy családregény vége; Kertész Imre: Sorstalanság; Esterházy Péter: Fuharosok; Tandori Dezső: Minden hogy kitágult…, Elenged…, A tékozló, Egy sem, Töredék Hamletnek, Koan I., Megritkulsz…, A damaszkuszi út, Változatok homokórára, Horror, Les adieux, Kant-emlékzaj, Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból, A puszta létige szomorúsága, A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz, Táj két figurával, A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn, 1976823/a2 – Előszó Paul Klee-hez; Tóth Krisztina: Az árnyékember, Óda az ötvenes férfiakhoz, Petri György: Eszmék és tánclemezek, Juhász Gyula: Anna örök, Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz; Parti Nagy Lajos: Löncsölő kislány, Rókatárgy alkonyatkor, Dallszöveg)

Nyelvtan 1-2 – Leíró nyelvtani elemzések; A nyelvtudomány módszerei (A szófajok és a mondatrészek hagyományos fogalma és problémáik; Mondattani elemzések; A mondatok és a szöveg kapcsolata; Megfigyelések a magyar nyelvről; Magyarázatkísérletek; Nyelvészeti modellek)

Nyelvtan 3-4 – A nyelvelsajátítás; A nyelv és az agy (Mi a nyelvtudás?; A anyanyelv elsajátítása. A gyermeknyelv; Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány; Pszicholingvisztikai kísérletek; A nyelvi sérülések főbb típusai; A nyelvi fejlődés zavarai)

Tanulói munkafüzetek:

12 diák 1. – A modernség kezdetei

12 diák 2. -Nyugat

12 diák 3. – Ady

12 diák 4. – Babits

12 diák 5. – Avantgárd, Kassák

12 diák 6. – A modern világirodalom

12 diák 7. – A kisepika alakváltozatai

12 diák 8. – Modern és késő modern magyar regények

12 diák 9. – József Attila

12 diák 10 – Modern és késő modern magyar líra

12 diák 11. – Örkény – Tóték

12 diák 12. – A közelmúlt magyar lírája és epikája

12 diák nyelvtan 1-2 

12 diák nyelvtan 3-4