A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

11. osztály (tanári útmutatók)

11 tanár 1 – Az antikvitás irodalma (Részletek a két homéroszi eposzból; Oidipusz története; Szophoklész: Oidipusz király; Anakreón: Gyűlölöm…; €Szapphó: Anaktoriához (Ez lovasrajt…), Aphroditéhez, Úgy tűnik nékem…; Catullus: LI., V., VIII., XLI., XLII., LII., LXXXV., XCIII.; € Petri György: Kivagy, Catullusom )

11 tanár 2 – A középkor irodalma (A középkor szellemi és anyagi kultúrája; A templom és kolostor irodalma; Umberto Eco: A rózsa neve, Friedrich Kittler: Egyetemek az információs korszakban, Szent Benedek regulája, Bánhegyi B. Miksa: A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban; Celanói Tamás: Ének az utolsó ítéletről (Dies irae), Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz; 148. zsoltár; részlet a Jókai-kódexből, Assisi Szent Ferenc perugiai legendája, Jacobus de Voragine: Legenda Aurea, Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról (Stabat mater…); Lukács 23, 26-49; Georges Duby: A katedrálisok kora; Ómagyar Mária-siralom; Szent Ágoston: Vallomások. A kerti jelenet részletei; Dante: Isteni Színjáték; Margit-legenda; A főúri udvarok irodalma; Roland-ének; Jaufré Rudel: A nap májusban hosszú már; Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán; Az egyetem és a vásártér, a piac; Rabelais: Gargantua és Pantagruel; Carmina Burana: Félre könyvek, doktrinák, Ó, Fortuna, Földönfutó pap vagyok, Tavasz édes mámorában; Villon: Záróballada)

11 tanár 3 – A reneszánsz és a reformáció irodalma (A korszak világképe. Személyesség és érzelem; Petrarca: Ti szerencsés füvek, Pó, földi kérgem; Balassi: Hogy Juliára talála, így köszöne néki, Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról; Boccaccio: Dekameron – Hetedik nap, hatodik novella; A személyiség én-formálása; Balassi: Egy katonaének; Rimay János: Ez világ, mint egy kert…; Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról; Petrarca levele a Mount Ventoux megmászásáról (részlet); Balassi: Borivóknak való; Ady Endre: Mátyás bolond diákja, A Hortobágy poétája; Személyesség és vallásosság; Luther 95 pontja, ill. Értekezés a keresztyén ember szabadságáról; Balassi: Adj már csendességet…; a 42. zsoltár részlete három fordításban; Heltai Gáspár: Harmincnyolcadik fabula; Kányádi Sándor: A tücsök és a hangya; Shakespeare: Hamlet; Csehov: Sirály; Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott)

11 tanár 4 – A barokk irodalom Magyarországon (A barokk eposz mestere, Zrínyi Miklós; A barokk művészet ismétlése, a velünk élő barokk; Zrínyi életrajza; A Szigeti veszedelem bevezetése, verselése és három nyelvi sajátossága (I. ének 1–6.); Tasso: Megszabadított Jeruzsálem (I. 1–3.); Isten szavai Mihály arkangyalhoz, a török had seregszemléje (I. ének 12–24., 68–102.); A lován ülő Szulimán, Zrínyi Miklós hajnali imája: a két ellenfél (II. ének 31–38., 44–50., 64–86.); Egy török fiú dala a szerencséről, elmélkedés a szerencséről: a szerencse motívuma (III. ének 30–40., IV. ének 1–11.); Horatius: Licinius Murenához; VIII. ének 1–10.; Delimán és Cumilla szerelmes kiseposza (XII. ének 1–13., 19–52., 77–111.); Kirohanás és hősi halál: összefoglalás (XV. ének 53–108.); Zrínyi kirohanása festményeken, Egy barokk hőstípus és Korunk hőse. Máté evangéliuma 25. 14–30.; A rokokó próza mestere, Mikes Kelemen; 10., 108., 112., 207. levél, részletek a 49., 75. és 206. levélből, Amade László: Szivem csöngetője, Faludi Ferenc: A pipárul, Csokonai: Az alvó Lillára)

11 tanár 5 – Klasszicizmus és felvilágosodás (Molière: Tartuffe; Részlet Boileau Költészettanából; Spiró György: Az imposztor (részlet); Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, Konstancinápoly; Jegyzések és értekezések az anákreoni dalokhoz (részlet); A vidám természetű poéta, Rút ábrázat s szép ész, A szamóca, A bóldogság, Tartózkodó kérelem, Az alvó Lillára, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, A Magánossághoz, A Tihanyi Ekhóhoz, A Reményhez; részletek az Enciklopédiából, Rousseau I. és II. értekezéséből és Politikai töredékeiből; Batsányi: A látó (részlet); Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz I., Magyarokhoz II., A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz; Friedrich Hölderlin: Az élet fele)

11 tanár 6 – Eszmék és látomások a romantikus lírában és drámában (Shelley: Óda a nyugati szélhez; Keats: Óda egy görög vázához; Wordsworth: Táncoló tűzliliomok; Coleridge: Kubla kán; Byron: Childe Harold búcsúja; Novalis: Himnuszok az éjszakához; Heine: A dal szárnyára veszlek; Lamartine: A tó; Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas, Himnusz, Zrínyi éneke, Vilma, Mohács, Országgyűlési napló, Parainesis, Levél Szalay Lászlóhoz; Vörösmarty Mihály: Szózat, Gondolatok a könyvtárban, A Guttenberg-albumba, Az emberek, Előszó, A vén cigány; A romantikus emberiségköltemény; Akárki; Goethe: Faust; Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Madách Imre: Az ember tragédiája; Samuel Beckett: Godot-ra várva; Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba; Sütő András: Káin és Ábel)

11 tanár 7 – Petőfi, Arany és a romantika korának szépprózája (Szerepek és szerepdilemmák Petőfi Sándor költészetében; Petőfi Sándor: Hull a levél a virágról…, A puszta télen, Mögöttem a múlt…, Emlékezet…, Ha jőne oly nagy fergeteg…, Mi a dicsőség?, A bánat? Egy nagy óceán, Gyertyám homályosan lobog…, Elmém ezen sokat gondolkodik…, Földét a földmives…, Mivé lesz a föld?…, Szeretője-e vajon…, Vajon mi ér?, Fejemben éj van…, Minek nevezzelek?, Az ítélet, Az apostol, A szabadsághoz, Itt benn vagyok a férfikor nyarában…, Ereszkedik le a felhő…, Oda járok, hova…, Mikor a lánc lehull…, Reszket a bokor, mert…, Mi volt nekem a szerelem?, Bírom végre Juliskámat…, Mily szép a világ!, Beszél a fákkal a bús őszi szél…, Szeptember végén, Itt van az ősz, itt van ujra…, Pacsirtaszót hallok megint, Szabadság, szerelem!; Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú; József Attila: Óda; Ady Endre: Petőfi nem alkuszik; Kosztolányi Dezső: Petőfi Sándor; Pilinszky János: Levél Petőfi Sándorhoz; Nemes Nagy Ágnes: A Tisza; Esterházy Péter: Petőfi, a légtornász; Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem 30.; Jókai Mór: Az aranyember; József Attila: A Dunánál – részlet, Petri György: A Dunánál – részlet; Mikszáth Kálmán: Az arany-kisasszony, A bágyi csoda, Szegény Gélyi János lovai, Galandáné asszonyom, A néhai bárány, Hova lett Gál Magda? Az a pogány Filcsik, A gózoni Szűz Mária, A gyerekek, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, A „királyné szoknyája”; Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg – részlet, Krúdy Gyula: Szindbád második útja, A hídon, Duna mentén, Utazás éjjel, Szindbád álma; Kosztolányi Dezső Esti Kornél-novelláiból; részlet Temesi Ferenc Por című regényéből; Arany János: Visszatekintés, Toldi estéje, A lejtőn, Epilogus, Szondi két apródja, A walesi bárdok, Tengeri-hántás, Pázmán lovag)

11 Nyelvtan tanár 1-2 – Hangok és hangtani jelenségek; Nyelvek különbségei és hasonlósága (Mivel foglalkozik a hangtan?; A hangtan és az alaktan kapcsolata; Magyar nyelv – idegen nyelv; A nyelvek sokfélesége; Nyelvtípusok és nyelvi változás)

11 Nyelvtan tanár 3-4 – Nyelv és társadalom; A gondolkodás és a nyelv (A magyar nyelv elterjedtsége – Magyarország nyelvi térképe; Nyelvi jogok; Szociolingvisztikai terepmunka; A gondolkodás, a nyelv és a viszony fogalmának értelmezése; A gondolkodás és a nyelv viszonyának univerzalista megközelítése; A gondolkodás és a nyelv viszonyának relativista megközelítése; Középút, kompromisszumok, tények)

Tanulói munkafüzetek:

11 diák 1. – Antikvitás

11 diák 2. Középkor

11 diák 3. – Reneszánsz, reformáció

11 diák 4. – Barokk

11 diák 5. – Klasszicizmus, felvilágosodás

11 diák 6. – Romantikus líra és dráma

11 diák 7. – Petőfi, Arany és a romantika korának szépprózája

11 diák -1-2-Nyelvtan – hangtan, alaktan

11 diák -3-4-Nyelvtan – nyelv és társadalom